โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) เปิดอบรม Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) เปิดอบรม Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท 20Scoops CNX จัดกิจกรรมโครงการ “บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ” งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off” ภายใต้ความร่วมมือ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ตามแนวทางแผนการจัดการศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคคลากรในสถานประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจดิจิทัลให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

การอบรม “Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off” ครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการ นักศึกษา พนักงาน ศิษย์เก่า นักวิชาการและบุคลทั่วไป จำนวน 24 คน

 

โดยมี อาจารย์ยุทธนา บัวระพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล กล่าวรายงานแก่ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล หัวหน้าหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล กล่าวแนะนำหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) และที่มาของโครงการฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา