โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาจิตรกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาจิตรกรรม กลุ่มวิชาจิตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ  มณีรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ มณีรัตน์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กมลวรรณ แสงพรหม

อาจารย์กมลวรรณ แสงพรหม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาจิตรกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา