โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบสื่อสาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร หลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

ผศ.ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์จิรา นที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์จิรา นที

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สิริกานต์ สุภาแสน

อาจารย์สิริกานต์ สุภาแสน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศิวพร ดวงแก้ว

อาจารย์ศิวพร ดวงแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.อนันตญา วรรณโพธิมุกข์

อาจารย์ ดร.อนันตญา วรรณโพธิมุกข์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา