โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบสื่อสาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร หลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร
อาจารย์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

อาจารย์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร

รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จุลกาญจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จุลกาญจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา นิ่มนวล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์จันทร์จิรา นที

อาจารย์จันทร์จิรา นที

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

ผู้ช่ายศาสตราจารย์มาลิน ยืนนาน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

อาจารย์มณีกาญจน์ ไชยนนท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

อาจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสนสง่า

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสนสง่า

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา