โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

หัวหน้าหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา