โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ หลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

หัวหน้าหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสกุล ชื่นชม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรส บุญญะฤทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา