โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาประติมากรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาประติมากรรม กลุ่มวิชาประติมากรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย กันแตง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย กันแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต บุระเตมีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต บุระเตมีย์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

อาจารย์ดำรงค์ชัย แสงคำ

อาจารย์ดำรงค์ชัย แสงคำ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ

อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาประติมากรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา