โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
อาจารย์ศุภกร สมมิตร

อาจารย์ศุภกร สมมิตร

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุต มณีมาโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุต มณีมาโรจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธาดา กิตติเลิศวานิชกุล

อาจารย์ธาดา กิตติเลิศวานิชกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พรพิมล บาลี

อาจารย์พรพิมล บาลี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กัลยา วรรณชัย

อาจารย์กัลยา วรรณชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ตาก) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ตาก)
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เมธาสิทธิ์ อินทะชัย

อาจารย์เมธาสิทธิ์ อินทะชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา