โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
อาจารย์ขวัญพงษ์ สมมิตร

อาจารย์ขวัญพงษ์ สมมิตร

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

อาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์วาสนา สายมา

รองศาสตราจารย์วาสนา สายมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธรรมนูญ นิลวรรณ

อาจารย์ธรรมนูญ นิลวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อนุชา แก้วหลวง

อาจารย์อนุชา แก้วหลวง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา

อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์นวนพ สุวรรณภูมิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์

อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธาดา เสนานัย

อาจารย์ธาดา เสนานัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ตาก) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ตาก)
อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลวกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ไพรวัลย์ คำวัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์อริสา สุยะปัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ธัญญาภักดิ์ ธิเดช

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์สมทรง เดชภิรัตนมงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา