โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม
อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

ผศ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์มยุรฉัตร ฉัตรสุวรรณ

อาจารย์มยุรฉัตร ฉัตรสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุภาวรรณ ปันดิ

อาจารย์สุภาวรรณ ปันดิ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อจิรภาส์ ประดิษฐ์

อาจารย์อจิรภาส์ ประดิษฐ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์

อาจารย์กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ภาวิดา ชีวยะพันธ์

อาจารย์ภาวิดา ชีวยะพันธ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ภูมินทร์ พุทธโกมุท

อาจารย์ภูมินทร์ พุทธโกมุท

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา