โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรพร ตุมพสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อิศรา กันแตง

อาจารย์อิศรา กันแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์บวร พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ปัตย์ ศรีอรุณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ภักดี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์โสภิตสุดา ใหม่วัน

อาจารย์โสภิตสุดา ใหม่วัน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์สมชาย แก้วอินัง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์เกรียงไกร ประสพโชคชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ชญาดา วาณิชพงษ์

อาจารย์ชญาดา วาณิชพงษ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ศุภชัย ชูศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์กาญจนา ปะทะนมปีย์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ

ช่วยราชการ เขตพื้นที่ เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา