โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท) หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท)
รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา