โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ
อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ คาบเพชร

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกัลยา โชติมณี

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

ผศ.ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาสื่อศิลปะ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา