โลโก้เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


สำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์

นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวรุจิราพร แสงปวง

นางสาวรุจิราพร แสงปวง

งานประกันคุณภาพ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางธนพร บันทัดกิจ

นางธนพร บันทัดกิจ

งานสารบรรณ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางมนทิชา ทับเกิด

นางมนทิชา ทับเกิด

งานวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

งานวิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม

นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม

งานบุคลากร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวณัฐกมล จันทร์เอ้ย

นางสาวณัฐกมล จันทร์เอ้ย

งานพัสดุ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายวีระพันธ์ บัวเขียว

นายวีระพันธ์ บัวเขียว

งานคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางฐิตาภรณ์ วงค์ปรีชาชาญ

นางฐิตาภรณ์ วงค์ปรีชาชาญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร

นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร

งานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายจิรพล ชูโชติ

นายจิรพล ชูโชติ

เจ้าหน้าที่วิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวปาริชาต เกษมสุข

นางสาวปาริชาต เกษมสุข

นักวิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่สาขา เจ้าหน้าที่สาขา
นายวรวุฒิ ทาราช

นายวรวุฒิ ทาราช

ห้องปฏิบัติการเซรามิก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวนงคราญ เอราวัน

นางสาวนงคราญ เอราวัน

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวน้ำฝน วิปลาด

นางสาวน้ำฝน วิปลาด

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายภัทรพงศ์ สังฆบุญ

นายภัทรพงศ์ สังฆบุญ

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่
นายอะมร วังแป้น

นายอะมร วังแป้น

หัวหน้างานอาคารสถานที่


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายศักดิ์ศิล เปี้ยวะจา

นายศักดิ์ศิล เปี้ยวะจา

พนักงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายอนุสรณ์ ดวงคำ

นายอนุสรณ์ ดวงคำ

พนักงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายดำรงค์ คงแพ

นายดำรงค์ คงแพ

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา