โลโก้เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


สำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี
นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์

นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.รุจิราพร แสงปวง

น.ส.รุจิราพร แสงปวง

งานประกันคุณภาพ

นางสาวฐิตาภรณ์ วงศ์ฝั้น

นางสาวฐิตาภรณ์ วงศ์ฝั้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร

นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร

งานบริการวิชาการและทุนนักศึกษา

นายจิรพล ชูโชติ

นายจิรพล ชูโชติ

งานกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขา เจ้าหน้าที่สาขา
นายดำรงค์ คงแพ

นายดำรงค์ คงแพ

ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องเรือน

นายวรวุฒิ ทาราช

นายวรวุฒิ ทาราช

ห้องปฏิบัติการเซรามิก

นางสาวณิชารัศม์ จิระวิชญ์เจริญ

นางสาวณิชารัศม์ จิระวิชญ์เจริญ

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม

นางสาวนงคราญ เอราวัน

นางสาวนงคราญ เอราวัน

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม

นางสาวฟาริดา ขินแก้ว

นางสาวฟาริดา ขินแก้ว

สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม

งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่
นายอะมร วังแป้น

นายอะมร วังแป้น

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอนุสรณ์ ดวงคำ

นายอนุสรณ์ ดวงคำ

พนักงานทั่วไป

นางแสงดา ชัยวิชิต

นางแสงดา ชัยวิชิต

นักการภารโรง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา