โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

หัวหน้าหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา