โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์ กลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ

อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวิตา สุดอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวิตา สุดอ่อน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา