โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

อาจารย์มานิตา ชีวเกรียงไกร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้าสาขา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

หัวหน้าสาขาการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์

หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา