โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

ผศ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

อาจารย์อรรถสิทธิ์ มงคล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินรดา สันติอาภรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์อจิรภาส์ ประดิษฐ์

อาจารย์อจิรภาส์ ประดิษฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กมลวรรณ แสงพรหม

อาจารย์กมลวรรณ แสงพรหม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หัวหน้าสาขา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

หัวหน้าสาขาศิลปกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต ทองเปรมจิตต์

หัวหน้าสาขาการออกแบบ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศุภกร สมมิตร

อาจารย์ศุภกร สมมิตร

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบสื่อสาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

หัวหน้าหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

หัวหน้าหลักสูตรเซรามิก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

อาจารย์เจษฎา สุภาศรี

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ (ป.โท)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา