โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเซรามิก | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรเซรามิก หลักสูตรเซรามิก
รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

รองศาสตราจารย์วันชัย เพี้ยมแตง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.นพวรรณ เดชบุญ

อาจารย์ ดร.นพวรรณ เดชบุญ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา