โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเซรามิก | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

อาจารย์ ดร.ภาสินี ศิริประภา

หัวหน้าหลักสูตรเซรามิก


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.นพวรรณ เดชบุญ

ผศ.ดร.นพวรรณ เดชบุญ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วิไล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ธิดา ตุงใย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา