โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา