โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

อาจารย์สุทธปรีชา จริยงามวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ณภดล เจนวินิจฉัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ธงงาม

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์จุรีพร เลือกหา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์กิตติกุล ศิริเมืองมูล

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์วีรพจน์ การคนซื่อ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์วราชัย ขิงทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ติร บัวใบ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศิรชัช ชมเสียง

อาจารย์ศิรชัช ชมเสียง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา