โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาศิลปะไทย กลุ่มวิชาศิลปะไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา