โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มวิชาศิลปะไทย กลุ่มวิชาศิลปะไทย
รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์เนติ พิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาศิลปะไทย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา