โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรกร ออแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรกร ออแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินภา วรรณเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินภา วรรณเลิศ

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ดนัย ศิริพันธุ์

อาจารย์ดนัย ศิริพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา