โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์เชาวลิต พลอยแหวน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

ว่าที่ร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์พบสันต์ ติไชย

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ปลูกเกษม ชูตระกูล

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จุติสีมา

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

อาจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว

อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ศิรินภา พรมมาแบน

อาจารย์ศิรินภา พรมมาแบน

อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา