โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 บทความ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา
จันทร์ 25 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา . จากผลงาน สี่สิบกว่าชิ้น จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลการตัดสินออกมาดังนี้ . รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท "ทีมนอนน้อยแต่ต้องนอน" ชมพูนุช กฤษณาวารินทร์ เมธาวิทย์ ชนาเนตร์ สุชาดา สารพัตร . รางวัลชมเชย 5,000 บาท "ทีม E2Team" ฐา... >> อ่านต่อผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมฯ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร จากพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Fatum Thesis”
พุธ 20 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Fatum” ภายใต้แนวคิด โชคชะตา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมีผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์, การออกแบบกราฟฟิกและวิดีโอ, การออกแบบแอนิเมชั่น, การออกแบบบอร์ดเก... >> อ่านต่อ


กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”
จันทร์ 18 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในส่วนของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    มัลลวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย    พึ่งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ    วงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์ ... >> อ่านต่อ


คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”   ทั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับและเป็นประธานทั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรและผลการด... >> อ่านต่อ


คณบดี คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village และศูนย์การเรียนรู้ Mae Tha Eco Print ลำพูน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tha Kad Village Project ภายใต้โครงการทากาศวิลเลจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ณ  หมู่บ้านทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกันของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนทากาศวิลเลจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและ... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือ กับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era”
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ บริษัท Topcon. คุณทามูระ มาซาฮิโระ กรรมการผู้จัดการ และบริษัท VRC ได้จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era” เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์  มาเป็นวิทยากรให้ควา... >> อ่านต่อ


สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์          ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย อ. นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดี ผศ. ธนากร สร้อยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.จุรีพร เลือกหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และ อ.อจิรภาส์ ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน วิจัย และความร่วมมือกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) และ สิงคโปร์โปลีเทคนิค (Singapore Polytechnique) . ณ มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapo... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 406


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา