โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 บทความ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง การสร้างความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนทางด้านงานวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของคณะ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขออนุญาตรับมอบอำนา... >> อ่านต่อ


คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,รองคณบดี และอาจารย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคำโดย นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมกับ ได้ออกสำรวจข้อมูลเมือง ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือและจัดทำแผนแม่บทเมืองในการใช้พัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเชียงคำ โดย นำแนวคิดในการใช้นิเวศทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มากำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดเมืองน่าอยู่ บนพ... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างคณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับเทศบาลเมืองต้นเปา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองต้นเปา โดยร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณจงวิทย์ รินคำ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นเปา ร่วมลงนามเป็นพยานของทั้ง 2 ฝ่า... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Award IIDC
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา นักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Medal ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเวที Gold Award IIDC : Hong Kong International Invention and Design Competition และผลงานของนักศึกษาได้รับคัดเลือก ให้นำไปจัดแสดงงานที่ประเทศฮ่องกง  >> อ่านต่อ


หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) เปิดอบรม Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print Media) สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท 20Scoops CNX จัดกิจกรรมโครงการ “บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ” งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Essential Skills & Tools : UX/UI Kick Off” ภายใต้ความร่วมมือ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ตามแนวทางแผนการจัดการศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคคลากรใ... >> อ่านต่อ


MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2024” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลป... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเซ็น MOU กับเครือข่ายสล่าล้านนาสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเซ็น MOU กับเครือข่ายสล่าล้านนาสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สล่ารุ่นใหม่ได้สืบทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตกรรมล้านนา และรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของงานหัตถศิลป์ล้านนา ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 และได้จัดสอบข้อเขียน(สอบตรง) ในวันที่ 8 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับ ได้เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านว... >> อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ โดยรวมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทินักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 391


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา