โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 บทความ

โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพรวม 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเป็นอย่างดี จะเห็นจากการผลิตนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้ทำการสอนได้มุ่งพัฒนาตนเองตลอดมาให้ทันกับกระแสยุคของสังคมและโลกที่เคลื่อนตัวไป... >> อ่านต่อพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2566
จันทร์ 20 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

          เวลา 09.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... >> อ่านต่องานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง)
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง) ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมถึงให้กำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผศ.รินรดา สันติอาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Urban Redevelopment Chiang Mai City (URC)
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 23 ก.พ. 66 คณบดี นายนที สัมปุรณะพันธ์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Urban Redevelopment Chiang Mai City (URC)   โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสร้างศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (The Urban Redevelopment Chiang Mai City) หรือ URC โดยจัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร (ร้านกาแฟเดิม) ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให... >> อ่านต่อ


ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้มีการต้อนรับ และ แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา ในการตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment >> อ่านต่อ


RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หลักสูตร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ Art & Arch camp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา (UDIH) Rmuti เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์ (Inteligent Community Platform) แพลต์ฟอร์มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ มีพิธี เปิดโครงการ โดย อ.ดร.กนกวรรณ คชสีห์ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 391


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา