โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการนักออกแบบ (Designer) "จากดอยสู่ดาว"
อังคาร 26 กันยายน 2566

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการนักออกแบบ (Designer) "จากดอยสู่ดาว" . ด้วยสำนักงานปัองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านงานหัตถกรรม ให้แก่เยาวชนและสตรีที่เข้าร่วมโครงการรวม 34 ราย (14 กลุ่ม) . โดย มทร.ล้านนา ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงร่วมล... >> อ่านต่อ


ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมฯ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร จากพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Fatum Thesis”
พุธ 20 กันยายน 2566

นักศึกษาสาขาออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Fatum” ภายใต้แนวคิด โชคชะตา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมีผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์, การออกแบบกราฟฟิกและวิดีโอ, การออกแบบแอนิเมชั่น, การออกแบบบอร์ดเก... >> อ่านต่อ


คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก
ศุกร์ 8 กันยายน 2566

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”   ทั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับและเป็นประธานทั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรและผลการด... >> อ่านต่อ


คณบดี คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village
อังคาร 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village และศูนย์การเรียนรู้ Mae Tha Eco Print ลำพูน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tha Kad Village Project ภายใต้โครงการทากาศวิลเลจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ณ  หมู่บ้านทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกันของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนทากาศวิลเลจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและ... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือ กับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era”
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ บริษัท Topcon. คุณทามูระ มาซาฮิโระ กรรมการผู้จัดการ และบริษัท VRC ได้จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era” เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์  มาเป็นวิทยากรให้ควา... >> อ่านต่อ


สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์          ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566

ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย อ. นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดี ผศ. ธนากร สร้อยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.จุรีพร เลือกหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และ อ.อจิรภาส์ ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน วิจัย และความร่วมมือกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) และ สิงคโปร์โปลีเทคนิค (Singapore Polytechnique) . ณ มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapo... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนการเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวันผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประชุมวางแผนการเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 วาระเกี่ยวกับการพิจารณาแบบโครงสร้างรถกระทงใหญ่และขบวนประกอบรถกระทง ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารเรียนภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่กระทำมาแต่โบราณ สำหรับผู้เรียนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านศิลปะทุกแขนง ----------------------------------------------------------------- เวลา 07.09 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ประธานในพิธี อ.นที สัมปุรณะพันธ์(คณบดี) จุดธูปเทียนบูชา คณาจารย์ร่วมผูกโยงผ้าหลากสีรอบต้นตะเคียน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 193


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา