โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างคณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับเทศบาลเมืองต้นเปา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองต้นเปา โดยร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณจงวิทย์ รินคำ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นเปา ร่วมลงนามเป็นพยานของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งหารือในด้านแนวทางความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ อาทิ การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความร่วมมือในลงพื้นที่ร่วมพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมทุกสาขาในตำบลต้นเปา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา (หลังเก่า)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา