โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมโครงการเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมโครงการเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อ.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา อ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/ตัวแทนงานประกันคุณภาพ เพื่อให้ทุกหลักสูตร มีคุณภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษาแห่งชาติ (TQF) และเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา