โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมประกัน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชุมเตรียมประกัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมโครงการเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
        เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา