โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา