โลโก้เว็บไซต์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนานเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา