โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี, รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหาร, ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์นิติพล เลาย้าง เดินทางไปราชการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 6 ถึง 12 กันยายน 2558