โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 กันยายน 2558 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 3190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี, รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหาร, ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์นิติพล เลาย้าง เดินทางไปราชการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 6 ถึง 12 กันยายน 2558


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา