โลโก้เว็บไซต์ 2015-09-12 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2015-09-12

การพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน
เสาร์ 12 กันยายน 2558 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี, รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหาร, ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์นิติพล เลาย้าง เดินทางไปราชการ เพื่อพัฒนาความร่วมม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา