โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรับรางวัล Tawan Art & Culture Prize | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรับรางวัล Tawan Art & Culture Prize

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1298 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เข้ารับรับรางวัล  Tawan Art & Culture Prize ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันถวัลย์ ดัชนี

โดย รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์

ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา