โลโก้เว็บไซต์ อ.ลิป Tawan Art & Culture Prize | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ลิป Tawan Art & Culture Prize

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรับรางวัล Tawan Art & Culture Prize
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้ารับรับรางวัล  Tawan Art &...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา