โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง การสร้างความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนทางด้านงานวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานของคณะ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

จึงขออนุญาตรับมอบอำนาจให้ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

โดยมีเจตนารมณ์ของความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านการวิจัยและออกแบบสร้างสรรค์ 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชิงบูรณาการในพื้นที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน 

และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา