โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

และคณาจารย์หลักสูตรออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับ

ได้เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ การส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก งานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา