โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ รับรางวัล The Best Project

จากโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564

สำหรับโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล, การรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง อย่างถูกต้องตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิตัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา