โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง 3 คณะ 3 มหาวิทยาลัย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง 3 คณะ 3 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 5944 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ หัวหน้าสาขา,หัวหน้าหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทัศนศิลป์ ประชุมบันทึกความร่วมมือ โดยมีคณบดีและผู้บริหารของ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง ๓ คณะ ๓ มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ ดังนี้
เจตนารมณ์ของความร่วมมือ
​หน่วยงานทั้งสาม มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การออกแบบเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
​๑. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบ และหรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๓. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการทำงานในระบบทีมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสาม หน่วยงาน
๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของทั้งสามหน่วยงาน
๕. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัย การประชุมเชิงวิชาการ การปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพในหัวข้อที่สนใจร่วมกันของสามหน่วยงาน


คลังรูปภาพ : MOU 3 มหาลัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา