โลโก้เว็บไซต์ MOU 3 มหาลัย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

MOU 3 มหาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง 3 คณะ 3 มหาวิทยาลัย
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ หัวหน้าสาขา,หัวหน้าหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา