โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน เปิดกล่อง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน เปิดกล่อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น.ท่านรองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน "เปิดกล่อง" จำนวน 9 ผลงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพของตนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา