โลโก้เว็บไซต์ เปิดกล่อง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เปิดกล่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน เปิดกล่อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น.ท่านรองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา