โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-21 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2023-02-21

ตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้มีการต้อนรับ และ แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา ในการตรวจประเมิน ASIC Accreditation Assessment >> อ่านต่อ


RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หลักสูตร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ Art & Arch camp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา (UDIH) Rmuti เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์ (Inteligent Community Platform) แพลต์ฟอร์มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ มีพิธี เปิดโครงการ โดย อ.ดร.กนกวรรณ คชสีห์ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา