โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-27 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2018-08-27

การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จันทร์ 27 สิงหาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ A Study on the Response of Communities to the use of Mural Painting to Conserve and Develop Art and Culture - Local Communities around Mae Moh Power Plant case study ผู้วิจัย ​​ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะทำงานวิจัย และอาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง ผู้ช่วยนักวิจัย ​​หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา