โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการงานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โครงการพระราชดำริสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ส่งเสริมงานพัฒนาอาชีพผ้าปักชนเผ่าอาข่า (โบราณ) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์  วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานเปิดนิทรรศการ นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนิ... >> อ่านต่อ


โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.ล้านนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดโครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องบรรยายหลักสูตรออกแบบสื่อสาร อาคาร 9-102 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยภายในงานจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบกราฟิกที่แสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่น" จากวิทยาก... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques
พุธ 5 ตุลาคม 2559

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน เอส.เค.สีและเคมี จำกัด จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques : พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ส... >> อ่านต่อ


รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
ศุกร์ 2 กันยายน 2559

ประกาศ รับสมัครผู้ที่สนใจ อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ไอบิส 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใ... >> อ่านต่อ


โครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 2
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559

       ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ในวันที่  27 กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 3  ชั้น  2  อาคารเรียนรวม   >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom”
พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สวส.มทร.ล้านนา.... เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ การส่งเสริมการอ่านในมุมมองของคนเมืองพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 – ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ การส่งเสริมการอ่านในมุมมองของคนเมืองพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชั... >> อ่านต่อ


รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ การส่งเสริมการอ่านในมุมมองของคนเมืองพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
พุธ 23 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 – ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ การส่งเสริมการอ่านในมุมมองของคนเมืองพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 18 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา