โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา
จันทร์ 25 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา . จากผลงาน สี่สิบกว่าชิ้น จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลการตัดสินออกมาดังนี้ . รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท "ทีมนอนน้อยแต่ต้องนอน" ชมพูนุช กฤษณาวารินทร์ เมธาวิทย์ ชนาเนตร์ สุชาดา สารพัตร . รางวัลชมเชย 5,000 บาท "ทีม E2Team" ฐา... >> อ่านต่อกำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”
จันทร์ 18 กันยายน 2566

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในส่วนของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    มัลลวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย    พึ่งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ    วงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์ ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023)
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package (Prototype)) : SC รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - นางสาวธีวรา ศรีอรุณ - นางสาวกชกร ทะสุใจ รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย - นางสาวพิมพ์นภัส ยืนหมั้น ร... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Award IIDC
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยพร แก้วตา นักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Medal ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเวที Gold Award IIDC : Hong Kong International Invention and Design Competition และผลงานของนักศึกษาได้รับคัดเลือก ให้นำไปจัดแสดงงานที่ประเทศฮ่องกง  >> อ่านต่อ


MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2024” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลป... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 21 เมษายน 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 และได้จัดสอบข้อเขียน(สอบตรง) ในวันที่ 8 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบตรง) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับ ได้เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านว... >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพรวม 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเป็นอย่างดี จะเห็นจากการผลิตนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้ทำการสอนได้มุ่งพัฒนาตนเองตลอดมาให้ทันกับกระแสยุคของสังคมและโลกที่เคลื่อนตัวไป... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควต้าพิเศษ รอบ 2 TCAS2 โควต้าและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควต้าพิเศษ รอบ 2 TCAS2 โควต้าและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 DOWNLOAD >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 187


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา