โลโก้เว็บไซต์ KM ด้านงานวิจัย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

KM ด้านงานวิจัย


แนวปฎิบัติที่ดีเรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

แบบพุทธสถาปัตยกรรมวิหารล้านนา บนพื้นที่แห่งความต้องการที่ทับซ้อน กรณีศึกษา วิหารหลวงพ่อขาว วัดอินทขิลสะดือเมือง

การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิแดง

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้ายเทคนิคงานเครื่องเขินล้านนา

ชุมชนต้นแบบ เปลี่ยนวิกฤตจากผลกระทบโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผ้าชนเผ่าในล้านนา รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรมคนชายขอบ

มนต์เสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง ความสวยงามของลวดลายบนวิถีชาติพันธุ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา