โลโก้เว็บไซต์ KM ด้านงานวิจัย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

KM ด้านงานวิจัย


แนวปฎิบัติที่ดีเรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

แนวปฎิบัติที่ดีเรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ(2565)

แบบพุทธสถาปัตยกรรมวิหารล้านนา บนพื้นที่แห่งความต้องการที่ทับซ้อน กรณีศึกษา วิหารหลวงพ่อขาว วัดอินทขิลสะดือเมือง

การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิแดง

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้ายเทคนิคงานเครื่องเขินล้านนา

ชุมชนต้นแบบ เปลี่ยนวิกฤตจากผลกระทบโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผ้าชนเผ่าในล้านนา รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรมคนชายขอบ

มนต์เสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง ความสวยงามของลวดลายบนวิถีชาติพันธุ์

 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎใน ฐานข้อมูลในระดับดี

บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความและการนำเสนอบทความ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา