โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2558 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย หัวหน้างานยกระดับชุมชน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา