โลโก้เว็บไซต์ WALLSPOT RMUTL โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

WALLSPOT RMUTL โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง เกิดขึ้นจากแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายของ

การสร้างสรรค์งานศิลปะกับเมือง (urban art) : การสร้างสรรค์จากเครือข่ายนานาชาติจากศิลปิน ช่างภาพ กลุ่ม

ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่และเว็บไซด์ http://wallspot.org/ ที่เป็นส่วนกลางในการเปิด

โอกาสให้บุคคลต่างๆ จากทั่วโลกได้เข้าร่วมโครงการผ่านการลงทะเบียนและแสดงผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

สร้างโอกาสและเวทีในระดับนานาชาติ ศิลปะกับเมือง ที่นำเสนอความหลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะและ วัฒนธรรมผ่านแรงบันดาลใจจากชุมชน

การสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพง (Graffiti) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในชุมชน โดย

ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการโดยผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ http://wallspot.org/

โดยใช้พื้นที่การสร้างสรรค์บริเวณอาคาร3 กำแพงด้านนอกฝั่งตะวันตกชั้น2 (ตรงข้ามโรงอาหาร)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

โครงการนี้เป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน เมืองศิลปินในเรื่อง

ของการสนับสนุนการแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาแบบอย่างการทำงาน การสร้างสรรค์จากศิลปินนานาชาติที่จะมาทำการสร้างสรรค์ผลงาน

ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและมีการหมุนเวียนไปตลอดโครงการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง (Wallspot RMUTL)

Nicolas aurelio luna fleck

นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

นางสาวศิริกัลยา โชติมณี

นายอนุสรณ์ คาบเพชร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่คลังรูปภาพ : WALLSPOT


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา