โลโก้เว็บไซต์ WALLSPOT | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

WALLSPOT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาWALLSPOT RMUTL โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติระหว่างชุมชนบนกำแพง เกิดขึ้นจากแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายของการสร้างสรรค์งานศิลปะกับเมือง (urban art) : การสร้างสรรค์จากเครือข่ายนานาชาติจากศิลปิน ช่า...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา