โลโก้เว็บไซต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำนิสิตนักศึกษา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมหัวข้อ สุขสง่า...
เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมแ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา