โลโก้เว็บไซต์ Innovation  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Innovation

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1
ขอแสดงความยินดีแด่ นายภาณุพงศ์ คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา