โลโก้เว็บไซต์ แนะนำ : 9 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการวิจัย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำ : 9 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 2564 จากทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการวิจัย จํานวน 9 เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ต่อไป

 

ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจําปีการศึกษา 2564 ด้านการวิจัย จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้

 

 

 

 • การถอดบทเรียน U2T เฟส 1 สู่ U2T เฟส 2
  โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
  (หน้า 122-154)​​​​​

 

 

 

 

 

 

 • การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
  โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประเด็นยุทธศษสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ / ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  (หน้า 154-164)

 

 

 สามารถอ่านฉบับเต็มแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้วที่ URL https://km.rmutl.ac.th/news/20308-2022-11-07ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา