โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะฯ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา หัวหน้าโครงการฯ หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนจากสมาคมหัตถศิลป์ล้านนา ซึ่งเป็นผู้ร่วมกิจกรรม Koyori2022 ภายใต้โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ปีที่2 เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านหัตถศิลป์ ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลงาน แนะนำหลักสูตรภายในคณะฯ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการออกแบบ ณ หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม ราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา