โลโก้เว็บไซต์ Fukui University of Technology | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Fukui University of Technology

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา หัวหน้าโครงการฯ หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ นักศึกษา จาก Fukui University of Technology ประเทศญ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา